Elämä helpommaksi etätyöllä!

Etätyössä pyritään työ siirtämään työntekijän luo. Apuvälineinä käytetään tietokoneita, telefakseja, puhelinverkon tarjoamia yhteyksiä (modeemia tai ISDN-yhteyksiä) sekä tulevaisuudessa myös uudempia ja tehokkaampia tiedonsiirtotapoja, esimerkiksi ATM-yhteyksiä. Etätyö saa aikaan ja vaatii muutoksia menettelytavoissa, organisaatiossa, johdossa sekä työn rakenteessa.  

Kotona työskentely vapauttaa työmatkoista ruuhkabusseissa. Lisäksi säästetään työmatkoihin kuluva aika. Etätyötä voidaan tehdä itse määriteltyinä aikoina ja omassa tahdissa. Kotiansiotyö voi helpottaa työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista, koska se antaa vapautta arjen ajankäyttöön. Miten etätyötä tekevät järjestävät jokapäiväisen elämänsä? Mitä etätyötä tekevän tulee huomioida erotuksena arkeen? Onko etätyössä huonoja puolia? 

MITÄ ON ETÄTYÖ?

Työministeriön sivuilla tietoa etätyöstä sekä ajankohtaisia linkkejä https://tem.fi/tyosopimus-ja-tyosuhde

TYÖTAPANA ETÄTYÖ - KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Opas etätyötä tekeville tai etätyöhön aikoville. Tietoa mm. sopimuksista, käytännön ratkaisuista, markkinoinnista, yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. https://www.motiva.fi/files/1996/Etatyoopas_tyonantajille.pdf

 

ETÄTYÖ JA KOTITOIMISTO

Hyödynnä kotitoimisto verotuksessa. https://www.talousverkko.fi/hyodynna-kotitoimisto-verotuksessa/

ETÄTYÖOPAS TYÖNANTAJILLE

Etätyöopas työnantajille. Opas on tarkoitettu ohjeeksi ja apuvälineeksi yrityksille ja muille työnantajille, jotka tuntevat kiinnostusta ja tarvetta toteuttaa aika- ja paikkariippumattomia työjärjestelyjä, kuten etätyötä tai muita uusia hajautetun työn muotoja omassa organisaatiossaan. https://www.motiva.fi/files/1996/Etatyoopas_tyonantajille.pdf

SUOMEN JOUSTOTYÖYHDISTYS

Suomen Joustyöyhdistys ry:n tavoitteena on edistää etä- ja joustotyön sekä joustavien työjärjestelyjen käyttöönottoa yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa. Yhdistyksen tehtäväkenttään kuuluvat tiedotus ja neuvonta; materiaalien valmistus, keskustelulistojen ylläpito; seminaarien, koulutuksen ja etätyötestien järjestäminen. https://flexiforum.weebly.com